మట్టితో చేసిన గణపతే మహాగణపతి.. రసాయనాలు ఉపయోగించి తయారుచేసిన గణపతి విగ్రహాలను వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రతిష్ఠించి చెరువుల్లో...

August 24, 2017 | by