మట్టితో చేసిన గణపతే మహాగణపతి.. రసాయనాలు ఉపయోగించి తయారుచేసిన గణపతి విగ్రహాలను వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రతిష్ఠించి చెరువుల్లో...

August 24, 2017 | by 

గణపతి పూజలో ఆరోగ్య రహస్యం సమస్త విఘ్నాల్ని తొలగించి మనొభీష్టాల్ని నెరవేర్చేఆది దేవుడు శ్రీమహాగణపతి. సకల గణాలకు...

August 24, 2017 | by