అక్షర  నాదం -----మోపూరు పెంచల నరసింహం  వేదనా భరితమైన మేఘాలను చీల్చుకుని కురిసే...

March 20, 2016 | by