నిత్యజీవితములో... ఆయుర్వేదము...1 సేకరణ: ఘాలి లలిత (ప్రవల్లిక ) వేదకాలం నుండి...

October 30, 2014 | by 

అపర ధన్వంతరి ఆయుర్వేదం అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఆహార నియమాలు ,ఈ వైద్యం...

September 13, 2014 | by