మూడు చేపల కథ
August 22, 2017 | by admin
మూడు చేపల కథ

ఈ మనందరికీ తెలిసిన కథే, మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నది. విన్నది,ఎప్పుడో పుస్తకాల్లో చూసినట్లు గుర్తు. కాకపొతే దానికి కదిలే బొమ్మల రూపం ఇది.. ఇది మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాము.


ఈ మనందరికీ తెలిసిన కథే, మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నది.
విన్నది,ఎప్పుడో పుస్తకాల్లో చూసినట్లు గుర్తు.
కాకపొతే దానికి కదిలే బొమ్మల రూపం ఇది..
ఇది మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాము.

879 Comments