పూల బాణం
May 17, 2017 | by admin
పూల బాణం(కవిత)

  పూల బాణం                                                                                                         […]

 

పూల బాణం

                                                                                                                                                                  రచన –మోపూరు పెంచల నరసింహం

నీవు చంద్ర బింబం

నీ నవ్వు  వెన్నెల

నీవు సూర్య కిరణం

నీవు ప్రకృతి

నీ  నవ్వు పచ్చదనం

నీ నవ్వు వెచ్చదనం

నీవు నీలి మేఘం

నీ నవ్వు వాన చినుకు

నీవు హిమ నగం

నీ నవ్వు జలపాతం

నీవు మన్మధుని విల్లు

నీ నవ్వు పూల బాణం

925 Comments